Sabtu, 28 Maret 2009

wayang purwa

Sasmitaning pakeliran wayang purwa ana 11 yaiku :
1.Dhalang
2.Wayang
3,Gedebog
4Kelir
5,Blencong
6Kothak
7.Cempala
8.Kepyak
9.Gamelan
10.Gunungan
11.Waranggana

Minggu, 22 Maret 2009

Tembang macapat kalebu tembang gagrag anyar utawa tembang cilik.Dene cacahe ana 11 yaiku :
1. Pocong 4 gatra
2. Maskumambang 4 gatra
3. Gambuh 5 gatra
4. Megatruh 5 gatra
5.Mijil 6 gatra
6.Kinanthi 6 gatra
7.Durma 7 gatra
8.Pangkur 7 gatra
9.Asmarandana 7 gatra
10.Sinom 9 gatra
11.Dhandanggula 10 gatra

Sabtu, 07 Maret 2009

AKSARA JAWA

Ngapalke aksara lan pasangan jawa iku gampang-gampang angel.gampange wong ya mung hanacaraka angele pancen wujude njelehi.Supaya ora jeleh perlu tehnik ngapalke utawa diarani jembatan keledai.
padha:ra ya ga nga
separo;KA TA LA
sejajar;HA SA PA
sejenis;CA JA BA MIDAWA
OWAH;na nya dha tha

Minggu, 01 Maret 2009

Unggah-ungguh basa

Ana ing pasrawungan kita ora bisa luput saka unggah-ungguh basa,apamaneh minangka bangsa timur kang tansah nggegulang rasa,nanging eman dene jaman saiki wis banget ngiwakake bab- bab mau.Unggah-ungguh basa dianggep tinggalan jaman feodal sing ora wajib ditoleh maneh.